ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

 • Система «CICADA» - система, яка дозволяє КОРИСТУВАЧУ отримувати інформацію про стан та орієнтовне місцезнаходження обладнання, а також отримувати довідкову інформацію через мережу Інтернет (Internet).
 • Об'єкт — рухомий об'єкт, на якому встановлено телеметричне обладнання.
 • ОБЛАДНАННЯ - апаратний засіб, що сполучає декілька різних технологій, що дозволяє здійснювати віддалені вимірювання та збір інформації з подальшим їх пересиланням на сервер ВИКОНАВЦЯ. ОБЛАДНАННЯ на момент підписання даного Договору знаходиться у власності КОРИСТУВАЧА.
 • ІМ'Я - послідовність символів, які присвоюються ВИКОНАВЦЕМ КОРИСТУВАЧУ для здійснення доступу до інформації, яка надається ВИКОНАВЦЕМ у рамках цього договору.
 • ПАРОЛЬ - послідовність символів, при наборі яких КОРИСТУВАЧ може отримати інформацію.
 • СЕРВЕР - набір програмно-апаратних засобів, призначених для збору та обробки даних, що надходять від обладнання, з подальшим наданням даних КОРИСТУВАЧУ.
 • ПОСЛУГА - це комплекс телекомунікаційних послуг, які дозволяють віддалено отримувати дані про місце розташування Об'єкта, використовуючи GPS-системи (системи супутникової навігації) або LBS-системи (технологія, що дозволяє визначити координати по найближчим GSM станціям операторів мобільного зв'язку) і передачі їх від ОБ'ЄКТА на сервер ВИКОНАВЦЯ за допомогою GSM - системи (системи стільникового зв'язку), з подальшим наданням зібраних даних КОРИСТУВАЧУ. Послуга надається в рамках одного календарного місяця з розрахунку одного телеметричного ОБЛАДНАННЯ.


ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

 • КОРИСТУВАЧ доручає, а ВИКОНАВЕЦЬ бере на себе обов'язки з надання ПОСЛУГ КОРИСТУВАЧУ.
 • Кожна зі сторін гарантує, що на момент укладання цього Договору оферти вона не є жодним чином обмеженою законом, іншим нормативним і правозастосовним актом, судовим рішенням або іншим, передбаченим відповідним чинним законодавством України, способом у своєму праві укладати цей Договір і виконувати всі умови, визначені в ньому.
 • Сторони підтверджують, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов для Виконавця та КОРИСТУВАЧа не суперечать нормам чинного в Україні законодавства, відповідно до яких здійснюється підприємницька або інша діяльність Сторін, а також відповідно підтверджують те, що укладання цього Договору та виконання передбачених ним умов не суперечать діяльності Сторін.


ОБОВ’ЯЗКИ ВИКОНАВЦЯ:

 • Надати КОРИСТУВАЧУ доступ до системи «CICADA», призначеної для потреб КОРИСТУВАЧА, в межах функціональних можливостей пропонованої системи, куди будуть надходити нові дані від устаткування КОРИСТУВАЧА.
 • Забезпечити доступ до системи «CICADA» через Інтернет для отримання інформації про місцезнаходження і параметри ОБ'ЄКТІВ КОРИСТУВАЧА.
 • Надати КОРИСТУВАЧУ можливість доступу до інструкції з користування приладом.
 • Надавати інформаційну підтримку з технічних питань.
 • Забезпечити комп'ютерну реєстрацію тестових сигналів і сигналів тривоги, що надходять від телеметричного обладнання, встановленого на об'єкті, і зберігання цих даних в архіві протягом 2 (двох) місяців.


ОБОВ’ЯЗКИ КОРИСТУВАЧА

 • Щомісяця оплачувати послуги, надані в рамках даного ДОГОВОРУ.
 • Співпрацювати з ВИКОНАВЦЕМ у сфері передачі будь-якої інформації, що має вплив на моніторинг об'єкта, з урахуванням підтримання контактів з Відділом технічної підтримки, з метою з'ясування обставин можливого виникнення (сигналу) тривоги щодо об'єкта.
 • КОРИСТУВАЧ зобов'язується забезпечити збереження телеметричного ОБЛАДНАННЯ, встановленого на ОБ'ЄКТІ і зокрема, не здійснювати втручання в ОБЛАДНАННЯ після його встановлення.
 • Надати контактні дані, необхідні для надання послуг моніторингу в рамках обраної КОРИСТУВАЧОМ послуги.


ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

 • За невиконання або неналежне виконання зобов'язань за цим договором ВИКОНАВЕЦЬ і КОРИСТУВАЧ несуть відповідальність згідно з чинним законодавством України та умовами цього Договору.
 • ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальності за порушення зобов'язань, передбачених ДОГОВОРОМ, якщо ці порушення настали з причин, не залежних від ВИКОНАВЦЯ, а саме:
  • У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали до моменту надходження даних на сервер ВИКОНАВЦЯ.
  • У разі збою, порушення режиму або втрати даних, які настали в період передачі даних від сервера ВИКОНАВЦЯ до КОРИСТУВАЧА.
  • У разі виникнення збоїв у передачі даних від обладнання, викликаних втручанням у його роботу осіб, які не є співробітниками ВИКОНАВЦЯ.
 • ВИКОНАВЕЦЬ припиняє надання послуг з моменту порушення строків оплати. Подальше надання послуг відновлюється після оплати заборгованості.
 • ВИКОНАВЕЦЬ зобов'язується зберігати сувору конфіденційність інформації про КОРИСТУВАЧА та його об'єкти (індивідуальний номер, а також інформацію, передану або отримувану КОРИСТУВАЧОМ).
 • ВИКОНАВЕЦЬ не несе відповідальність за збитки, що виникли в результаті:
  • Неправильної роботи системи, викликаної неналежним функціонуванням інших електричних пристроїв, встановлених на ОБ'ЄКТІ;
  • Відсутності можливості прийому і відправки сигналів, необхідних для правильної роботи, чи інших порушень / перешкод радіопередач, незалежних від ВИКОНАВЦЯ, викликані неналежним використанням з боку КОРИСТУВАЧА;
  • КОРИСТУВАЧ має право достроково розірвати ДОГОВІР без будь-яких штрафних санкцій з боку ВИКОНАВЦЯ.
 • Сторони звільняються від відповідальності за часткове або повне невиконання зобов'язань за цим Договором, якщо це невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, що виникли після укладення цього Договору, в результаті обставин надзвичайного характеру, які Сторони не змогли передбачити або запобігти.
 • До обставин непереборної сили відносяться надзвичайні й невідворотні, зокрема, страйки, повені, посуха, зсуви, селі, обвали, снігові лавини, піщані бурі, пожежі, землетруси, урагани, смерчі, торнадо, цунамі, крах світової економічної та фінансової системи, війни (локальні, міжнародні, неправедні і справедливі), військові дії на суші, на воді, під водою, в повітрі, під землею, не виключаючи міжпланетних, міжгалактичних воєн, а також інших військових дій в космосі і за його межами, окупація, неконтрольоване вторгнення інопланетних загарбників, падіння Нової Республіки, відновлення Першої Галактичної Імперії, а також тотальний і всеосяжний апокаліпсис або будь-який інший прояв кінця світу.


СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ

 • Договір вступає в силу з моменту його прийняття КОРИСТУВАЧОМ та діє протягом одного року з дня прийняття ДОГОВОРУ.


ІНШІ УМОВИ ДО ДОГОВОРУ

 • Недійсність окремих положень цього Договору не тягне за собою недійсність інших положень цього Договору та Договору в цілому, оскільки Сторони допускають, що цей Договір міг бути укладений і без такого положення. У разі якщо виявиться недійсним положення цього Договору, що є суттєвим, Сторони зобов'язуються протягом 10 календарних днів з моменту визнання недійсним такого положення, підписати відповідну зміну до цього Договору з метою приведення недійсного положення у відповідність до чинного законодавства України.
 • Взаємовідносини Сторін, які не врегульовані цим Договором, регулюються чинним законодавством України.
 • Сторона зобов'язується повідомити іншу Сторону про початок процедури закриття (ліквідації / реорганізації) протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту прийняття рішення про початок процедури закриття (ліквідації / реорганізації).
 • Прийняттям цього Договору кожна зі Сторін Договору відповідно до Закону України «Про захист персональних даних» надає іншій Стороні однозначну беззастережну згоду (дозвіл) на обробку персональних даних у письмовій та/або електронній формі в обсязі, що міститься у цьому Договорі, рахунках, актах, накладних та інших документах, що стосуються цього Договору, з метою забезпечення реалізації цивільно-правових, господарсько-правових, адміністративно-правових, податкових відносин та відносин у сфері бухгалтерського обліку, а також підтверджує, що отримала повідомлення про включення персональних даних до бази персональних даних у Державному реєстрі баз персональних даних.
 • Сторони підтверджують, що на момент прийняття цього Договору не усунені від виконання своїх обов'язків та їх повноваження підтверджені належним чином.
 • Кожна зі сторін зобов'язана зберігати сувору конфіденційність отриманої від іншої сторони будь-якої інформації з предмету ДОГОВОРУ і вживати всіх заходів, щоб вберегти отриману інформацію від розголошення.
 • Фактом оплати послуг сайта Cicada через платіжний шлюз LiqPay користувач повністю погоджується з якістю наданих послуг і не має претензій по обслуговуванню пристроїв.
Дата актуалізаії 02.03.2017 (02 березня 2017 року)